Sức mạnh của ngôn ngữ!

Bạn nói ngôn ngữ nào thì Bạn suy nghĩ theo kiểu ngôn ngữ đó.

<Bác Bobby>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *