Sự thay đổi

“Bản chất của một vật thực sự thay đổi qua người quan sát nó!”

<Sách “Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi” – Andrew Matthews (Trang 325)>

Sự nguy hiểm của “sóng điện”

“… sóng điện truyền tải âm thanh có vận tốc ánh sáng, một giây có thể vòng quanh Trái Đất 7 vòng.” <Trang 246, Sách Tin Học (Bộ sách Tri thức Tuổi hoa niên, Thế kỷ XXI)>

Bùng nổ trí tuệ

“Nếu lượng neutron có khả năng phân hạch nguyên tử plutonium tăng lên tỷ lệ thuận với số lượng neutron đang có, ta có được vụ nổ hạt nhân. Nếu trí tuệ máy tăng lên theo tỷ lệ thuận với năng lực trí tuệ hiện tại, ta có sự bùng nổ trí tuệ”.

<Trích sách “Life 3.0” Trang 202>

Thuyết tiến hóa Darwin

Sau 5 năm nghiên cứu trên con tàu Beagle, Darwin đưa ra thuyết tiến hóa trong tác phẩm “Về nguồn gốc các loài bằng chọn lọc tự nhiên” năm 1859. Học thuyết Darwin dựa trên bốn quan sát và hai suy luận.

Bốn quan sát là:

  1. Một số lớn cá thể được sinh ra.
  2. Số cá thể trong một quần thể được duy trì tương đối hằng định.
  3. Có sự khác nhau giữa các cá thể cùng một loài
  4. Sự khác nhau trong loài có thể được di truyền

Từ bốn quan sát đó, Darwin rút ra hai suy luận:

  1. Có một cuộc đấu tranh sinh tồn trường diễn trong thế giới sống.
  2. Sự sống sót của cá thể thích nghi nhất xuất hiện do chọn lọc tự nhiên.