Thuyết tiến hóa thông tin của não bộ

(Thứ ba, ngày 02 tháng 11 năm 2010)

4 quan sát:

  1. Số lượng thông tin trong não ngày càng tăng.
  2. Những thông tin được tiếp nhận duy trì tương đối hằng định.
  3. Có sự khác nhau giữa các loại thông tin trong não bộ.
  4. Sự khác nhau giữa các nhóm tin được lưu giữ và “di truyền”.

2 suy luận rút ra từ 4 quan sát:

  1. Có một sự tương tác hay “đấu tranh sinh tồn” diễn ra trong não bộ (giữa các thông tin).
  2. Sự “sống sót” của thông tin tương thích nhất xuất hiện do “chọn lọc tự nhiên” của não bộ.

1 kết luận:

Tiến đến khả năng con người sẽ biết trước được sự việc sẽ xảy ra.