Bùng nổ trí tuệ

“Nếu lượng neutron có khả năng phân hạch nguyên tử plutonium tăng lên tỷ lệ thuận với số lượng neutron đang có, ta có được vụ nổ hạt nhân. Nếu trí tuệ máy tăng lên theo tỷ lệ thuận với năng lực trí tuệ hiện tại, ta có sự bùng nổ trí tuệ”.

<Trích sách “Life 3.0” Trang 202>