LÊ VĂN CHƯƠNG - VÕ MINH TẬP


LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
theo chuyên đề MÔN

Lịch Sử

- NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI -


A. LỊCH SỬ LỚP 10 - PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ NGUYÊN THỦY ĐẾN CẬN ĐẠI

A. LỊCH SỬ LỚP 10 - PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUYÊN THỦY ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

B. LỊCH SỬ LỚP 11 - PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1945

B. LỊCH SỬ LỚP 11 - PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

C. LỊCH SỬ LỚP 12 - PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ NĂM 1945 ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XXI

C. LỊCH SỬ LỚP 12 - PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XXI

LINK TẢI ĐẦY ĐỦ GHI ÂM LỊCH SỬ LỚP 10 11 12

https://drive.google.com/file/d/1w3rwZC7OeKpNf1RynMAa-aByPJmvwJn4/view?usp=share_link