Đồ họa trong lập trình với Borland Pascal

1. Cấu hình trong Borland Pascal (quan trọng)

* Options – Directories…

+ Unit directories

C:\BP\UNITS;

+ Resource directories

C:\BP\UNITS;

2. Bài thí dụ

Program Chu_Bong;

Uses crt, graph;

Var

s: string;

mh, mot: integer;

Procedure ChuBong(x, y: integer; s: string);

Var

i: integer;

cl: word;

Begin

cl:=getcolor;

setcolor(magenta);

for i:=1 to 9 do

outtextXY(x+i, y+i, s);

setcolor(cl);

outtextXY(x, y, s);

End;

Begin

mh:=detect;

initgraph(mh, mot, ‘C:\BP\BGI’); //quan trọng

if graphresult<>grOK then exit;

setcolor(white);

setbkcolor(blue);

settextstyle(4, 0, 6);

ChuBong(10, 10, ‘Tran Quang Hieu’);

readln;

closegraph;

End.

3. Trên Ubuntu (Ví dụ mẫu của mình, các Bạn tự áp dụng theo)

* Cài dosbox: #sudo apt-get install dosbox

* Khởi chạy dosbox:

Z:\>mount C /media/hieu/STUDY //mount STUDY vào ổ C

Z:\>C: //đổi ổ đĩa Z thành C

C:\>BP\BIN\BP.EXE //khởi chạy Borland Pascal

* Lưu ý: Dùng Turbo Pascal cũng làm tương tự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *