Sự thay đổi

“Bản chất của một vật thực sự thay đổi qua người quan sát nó!”

<Sách “Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi” – Andrew Matthews (Trang 325)>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *